25 února, 2024

Co chceme a nechceme, část 1. – ekonomika

13 min read

Klub svobodné diskuse


Autor: Klub svobodné diskuse

Citát:
Bolest a zármutek dobrých lidí přispívají k jejich štěstí, kdežto bohatství a sláva špatných lidí je příčinou neštěstí jejich i celého světa.
Ralph Waldo Emerson

Obecně chtějí lidé štěstí a nechtějí žít v nejistotě, ve strádání a v ohrožení života i zdraví. Na Vánoce a Nový rok přejeme lidem štěstí. Někdy štěstí lidem závidíme. Denně však usilujeme o kousek štěstí, a někdy se o trochu štěstí doprošujeme u nejvyššího architekta vesmíru. Jenomže pojem štěstí je hodně široký. Je potřebné ho konkretizovat. Když však k tomu přistoupíme, začne se pojem štěstí tříštit a každý bude za štěstí považovat něco jiného. Taky můžeme štěstí zprůměrovat. K čemu jinak by byla dobrá statistika. Jedna mladá dáma z Afriky bude štěstím bez sebe, když bude mít jeden jediný nový pár bílých tenisek. Jiná dáma bydlící na padesáti metrové jachtě zakotvené u Saint-Trope bude nešťastná proto že si nemá co obléct a obout a její šatna ze 69 páry bot ji nepostačuje k tomu, aby sladila šaty s botami a kabelkou, a tak mohla ohromit jiné dámy z jiných velkých jachet. A to se má party zúčastnit DiCaprio. Hrůza. Proč jí pánbůh trestá takovým neštěstím a nedostatkem. Takže, když zprůměrujeme tyto dvě dámy, dostaneme šťastné číslo 35 páru bot. Africká dívka na toto číslo nejspíš ještě dalších sto let nedosáhne a naše dáma z jachty by skočila přes palubu, kdyby ji někdo povolil pouhých 35 párů bot. Průměr asi nebude vhodná metoda. Když vezmeme dvacet pět dam z Evropy a mezi nimi naši dámu z jachty a použijeme medián, naše evropské ženy budou mít v šatníku 17 párů bot [1]. A opět, některé ženy na štěstí nedosáhnou a některé budou z čísla 17 hodně nešťastné. Tož nikam jsme se nedostali. Statistika nám ke štěstí nepomůže.
Demokritos pojem štěstí vyjádři větou: „Štěstí i neštěstí je věcí duše“. Diogenes byl filosof asketa, bydlící v sudu a bez jakéhokoliv vlastnictví osobních věcí. Klaus Schwab dnes prosazuje tezi – nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Je přirozené, že takto chápanému štěstí se značná část populace brání. V antické filozofii se chápaní štěstí ubíralo jednak směrem k hédonismu a jednak směrem ke stoické umírněnosti. Hédonismus představuje požívačnost a je spojován s Dionýsem, řecký bohem vína, opilství a nespoutaného veselí. Je tu též známé římské rčení carpe diem (užívej dne). Naproti stoicismus a jeho etika na první místo klade požadavek žít cnostně. Atributy cnostného života jsou rozumnost, uměřenost, spravedlnost, statečnost, a skromnost.
Opačná orientace na štěstí by se dala vyjádřit třemi faktory štěstí: přiměřené ekonomické zabezpečení, několik přátel a vyhodnocení vlastního života, nazvěme ho analyzovaný život [2]. U třetího požadavku se zastavíme. Analyzovaný život může zahrnovat analýzu v jaké situaci se nacházíme, a kam bychom měli dojít. Jinak řečeno, co rozhodně nechceme a co chceme. Přitom musíme vycházet se základního předpokladu existence života – přežít a rozmnožit se. V čem je lidstvo jako celek velice úspěšné. Je nás 8 miliard [3] a mnozí, zejména mladí lidé se bojí, že nás planeta neuživí. Pak jim nevadí myšlenka depopulace s nadějí, že jich se týkat nebude. Jiní si možnost realizace depopulace nepřipouští a považují ji za výmysl konspirátorů. Když od celku odhlédneme a zaměříme se na konkrétní jednotlivce nebo sociální skupiny, zjistíme, že přežít a rozmnožit se může mít velmi strastiplnou podobu. Někteří přežívají v nedůstojných a bídných podmínkách. Některým lidem nebyla možnost přežít vůbec poskytnuta. Umírali na světových bojištích, hladem, smrtelnými úrazy v nebezpečných podmínkách tvrdé práce a proto, aby naše dáma z jachty měla svých nepostačujících 49 párů bot. Naši oligarchičtí miliardáři každým rokem bohatnou o miliardy, desítky miliard, a i více a možná se jich zmocňuje neuspokojivý pocit, že pro naplnění jejich plného pocitu štěstí to stále nestačí. Zkrátka, když už mít zisky, pak ne v desítkách miliard, ale ve stovkách, nejlépe v eurech nebo v dolarech. To by bylo skutečné štěstí.
Naprostá většina lidí nechce, aby mu válka ukončila život jeho blízkých, jeho přátel nebo jeho vlastní. Nechtějí, aby jim válka sebrala dům, nebo byt ve kterém bydlí. Nechtějí, aby jim válka bombami zničila pracoviště, v němž si vydělávají na chleba. A nechtějí, aby byli posláni na frontu bojovat za zájmy cizích velmocí a v rozporu s vlastním svědomím. Nechtějí brát životy jiným lidem. Taky nechtějí, aby ti, co vlastní obrovské bohatství a disponují velkou mocí, aby tito nevolení a nekontrolovatelní lidé jim diktovali, jak mají žít, co smí a nesmí vlastnit, co si smí a nesmí myslet. Nechtějí, aby museli mlčet, aby nemohli vyjádřit své stanovisko k situaci a k budoucnosti. Nechtějí, aby v XXI. století při ohromném rozvoji vědy, a to i medicínské, museli přihlížet k poklesu kvality a dostupnosti lékařské péče, aby směli pouze sledovat, jak se vyhazují miliardy za vakcíny vyrobené na základě podvodu s pandemií, vakcíny, které více ubližují, než zachraňují.
Níže uvedené teze jsou výsledkem diskuse laických občanů. Jsou to spíše pocity než racionálně promyšlené závěry opírající se o vědecké poznatky. Mohou však být dobrým podkladem pro práci odborníků všech oborů. Proto vyzýváme techniky, přírodovědce, manažery, lékaře, zemědělské odborníky, ekonomy, politology, politiky, vojáky, právníky, psychology, sociology, antropology, filozofy, architekty, umělce a další vzdělané lidi nebo lidi s bohatými odbornými i životními zkušenostmi k zamyšlení se nad tezemi co chceme a co nechceme. Pomozte tyto teze dotáhnout na stupeň odborných analýz a praktických návodů, které dostanou českou společnost opět na vzestupnou trajektorii, do postavení suverénní České republiky spolupracující a nepodílející se na válčení s jinými suverénními zeměmi.
Po tomto delším úvodu přikročme v naší analýze, co chce a co nechce běžný občan ČR. Nejdříve co rozhodně nechce. Občan České republiky rozhodně nechce rizika, která by ohrozila jeho důstojný život a případně i přežití. Ekonomika je základnou moderní lidské společnosti. (K duchovnímu životu a idejím, který souvisí s ekonomikou se vyjádříme v dalších článcích).

Co nechceme v ekonomice?
Nechceme ponechat zisky korporací nezdaněné, vyváděné do zahraničí, a naopak je ještě dotovat ze státem vybraných daní. Rozhodně nechceme dotovat zahraniční podniky.
Nechceme upadající ekonomiku, která nezajistí slušnou životní úroveň lidem v aktivním ekonomickém věku, ani dětem a ani lidem na zaslouženém odpočinku ve stáří. Nechceme drahé energie dodávané přes řetěz tuzemských i zahraničních překupníků. Energie jsou strategická komodita. Stát musí mít zákonnou možnost vstupovat do cenotvorby energií a ceny jejich distribuce formou regulace zisku jednotlivých aktérů. K tomu účelu musí stát postupně získat kontrolní balík (min. 51 %) u výrobců a distributorů energií. Pouze přebytky energií lze prodávat do zahraničí. Musí být stanoveno zákonem, že stát nesmí dotovat soukromé vlastníky energetických a distribučních společností.
Přírodní zdroje nesmí být privatizovány. Zdravotnictví lze privatizovat jen částečně, páteřní část musí zůstat ve vlastnictví státu. Alespoň jedna zdravotní pojišťovna musí být státní.
Nechceme vyvádění peněz z výsledků podnikání z České republiky do krajin původu zahraničního kapitálu a do krajin daňových rájů. Chceme najít způsob, jak motivovat i přinutit zahraniční kapitál k tomu, aby zisk získaný v české republice investoval v České republice.
Nechceme zadlužování státu. Např. některé půjčky, které si bere aktuálně Fialova vláda, mají termín splatnosti až v roce 2056. A to si je půjčuje i na financování války na Ukrajině.
Ochranu životního prostředí považujeme za významnou a důležitou v oblastech ochrany půdy, vody i ovzduší. Odmítáme však politiku Green Dealu negativně dopadající na českou ekonomiku. Je nutné zastavit bezhlavou devastaci ekonomiky bojem proti CO2. Boj proti CO2 řada vědců považuje za neopodstatněný. Je třeba zahájit nezideologizovanou odbornou a veřejnou diskusi na téma civilizačních zplodin s garancí státu. Cílem musí být dlouhodobá strategie státu pro boj proti civilizačním zplodinám jako celku. Ochrana životního prostředí musí být realizována s ohledem na potřeby ČR. Stát k tomuto účelu musí vytvořit podmínky a jeho aktivity týkající se ochrany životního prostředí musí být pod veřejnou kontrolou. Více odpovědnosti a pravomocí ohledně ochrany životního prostředí je potřebné přenést na kraje a obce. Důsledně bojovat proti liknavosti a nečinnosti orgánů odpovídajících za dozor nad ochranou životního prostředí a korupci v nich. Nedopustit zneužití orgánů majících dozor nad ochranou životního prostředí k likvidaci podniků v rámci konkurenčního boje mezi podnikatelskými subjekty.

Co chceme v ekonomice?
Poctivě pracovat a dostávat odměnu pro důstojný život. To znamená mít práci buď v zaměstnání, ve vlastní živnosti, nebo rozvíjet podnik, který bude dávat práci zaměstnancům. Odměna by měla zajistit bydlení rodin se standardem XXI. století, měla by umožnit sportovní a kulturní vyžití, umožnit rozvoj dětí v sportovní, technické a umělecké činnosti, aktivní odpočinek včetně měsíční dovolené v standardu XXI. století. Výše odměny by měla umožnit strávit dovolenou s rodinou v zahraničí minimálně jednou za dva roky. Výše odměny by měla umožnit financování vzdělávání dětí i celoživotní vzdělávání rodičů.
V první řadě je nutné zajistit dostupnost energií pro českou ekonomiku, výrobu i spotřebu. Dostatečné množství za co nejlepší cenu je nutná podmínka existence moderní společnosti.
Provést analýzu trendů rozvoje technologií a produktů na období 5, 10, 20 a i více let. Provést analýzu planetární dělby práce, určit centra rozvoje pro jednotlivé výrobní obory. Najít tržní mezery na planetě. Určit vhodné segmenty pro rozvoj vědy, vývoje a výroby v České republice, kterými vyplní mezery ve výrobě jiných zemí a zapojí se do mezinárodní dělby práce vlastní specializaci s vysokou přidanou hodnotou. Vytvořit dlouhodobý plán rozvoje státu a určit priority specializace. Za tímto účelem vytvořit (obnovit) státní plánovací komisi, ve které budou pracovat přední odborníci v oborech národohospodář, ekonom, specialista pro finance, energetik, technik-inženýr, přírodovědec, lékař a společenskovědní specialista (filozof, sociolog, politolog, antropolog, právník, psycholog); dále tam budou pracovat zástupci velkých, středních a malých podniků, živnostníci různých oborů, zástupci zemědělců, zástupci odborů. Komise se bude skládat se zaměstnanců a hostujících externích pracovníků. Tuto komisi vybavit pravomocemi na úrovni místopředsedů vlády. Plnou odpovědnost za výsledky práce této komise měřenou hospodářskými výsledky a indexem štěstí obyvatel bude nést předseda vlády. Nedělitelnou součástí plánovací komise bude Akademie věd České republiky, další výzkumná pracoviště a fakulty vysokých škol. Dovoz zboží a surovin soustředit na komodity v ČR nedostatkové nebo chybějící. Určit základní oblasti pro zajištění soběstačnosti v návaznosti na prvky bezpečnostní politiky. V těchto oblastech snižovat závislost na dovozech. Nezatahovat do hospodářských vztahů ideologii. Posilovat hospodářskou samostatnost České republiky a rozvíjet hospodářskou spolupráci se státy a výrobci na základě dlouhodobých dohod a prověřených vztahů. V této souvislosti podporovat rozvoj českého průmyslu, českých zemědělských podniků za podmínek existence českého know how, surovin, planetárních odbytišť a malých rizik pro budování takovýchto podniků. Tyto podniky budovat jako soukromé nebo v klíčových oborech jako je energetika a surovinové zdroje s většinovou státní účastí. U malých podniků podporovat formu družstevního vlastnictví. Cizí kapitál mít pod dozorem, do ústavy zakotvit, že český stát nesmí upřednostňovat zájmy cizího kapitálu nad tuzemským. Uvedený požadavek rozpracovat v daňové soustavě. Zamezit vyvádění výsledků podnikání tj. celého zisku do zahraničí a daňových rájů. Zajistit zdanění v ČR a reinvestování části ziku v ČR. Uvedení výše jmenovaných cílů dlouhodobě rozložit do časového období 5 až 20 let. Pro vybrané podniky a jejich výrobky vytvořit podniky zahraničního obchodu. Posílit hospodářskou úlohu diplomatických zastupitelství ČR ve světě.
Průběžný důchodový systém bude základem zajištění občanů ve stáří. Odpovědnost za správu systému bude mít stát, který zajistí, že účet důchodového systému bude nezcizitelný a doplňovaný dle potřeb pro zajištění důstojného stáři všech občanů, kteří řádně pracovali a do průběžného důchodového systému přispívali.
Základem finančního systému bude Česká národní banka, která bude udržovat jako jeden z projevů suverenity státu národní měnu Korunu českou a pečovat o její kurz. ČNB zajistí, aby veškeré platby v rámci ČR byly možné národní měnou v jejích historických i současných formách. Možnost platby v hotovosti musí zůstat zachována. ČNB zajistí napojení do mezinárodního platebního systému, přehodnotí dominanci dolaru jako rezervní měny a bude pečovat o diverzifikaci rezerv ČNB i do měn a dluhopisů jiných států, než jsou USA a EU. Zvýší stabilitu české koruny posílením zlatých rezerv.
Chceme více hospodářské samostatnosti, soběstačnosti, snižovaní závislosti na dovozech. Je třeba určit oblasti, kterých se to bude přednostně týkat. V souladu s touto politikou je potřebné posilovat soběstačnost regionů v zásobování potravinami i jinými výrobky a službami.
Stát musí podporovat přednostně český průmysl, české zemědělské podniky a investování českého kapitálu do nich. Pouze v oprávněných případech, kdy jde o získání dlouhodobých výhod (např. know how) anebo český investor není k dispozici, podpořit i vstup cizích společností a kapitálu. Zákonem musí být stanoveno, že české subjekty musí mít v tomto případě na vstupujících společnostech většinový podíl min. 51 %. Zahraniční kapitál nesmí být upřednostňován před kapitálem českým.

Poznámky:
[1]. Příklad je pouhou ilustrací problému, není podložen empirickým zjišťováním obsahu botníků evropských žen.
[2] Analyzovaný život přirovnejme k činnosti malíře. Sklání se nad obrazem a věnuje se detailům obrazu. Čas od času odstoupí od obrazu na několik kroků a posuzuje celkovou kompozici obrazu, jeho harmonii, ladění barev, linie, kontrapunkt atd. Právě tak bychom se měli občas zastavit, uvést se do klidu a podívat se na svůj život s odstupem. Určit, jestli jdeme tam, kam chceme jít, nebo se honíme za chimérami a cetkami. Jestli náš život je harmonický s životy jiných lidí, jestli ladí naše snažení se snažením jiných lidí a když už je naše snažení v protikladu s úsilím jiných, máme hlídat únosnou míru přípustnosti.
[3] V roce 1950 činila globální populace 2,5 miliardy, v roce 2020 pak 7,8 miliardy. Podle predikce OSN, bude světová populace mezi lety 2020 a 2050 růst pomaleji ve srovnání s předchozím růstem. V roce 2050 by měla být globální populace na úrovni 9,7 miliardy a v roce 2100 pak na úrovni 10,9 miliardy. Počet obyvatel planety je třeba postupně snižovat, nelze to však řešit formou nařízení, omezením či odebráním práv obyvatelům země (Klaus Schwab a spol.). Spíše by se mělo jít cestou výchovy, na odborné úrovni vypracovanou a podloženou úpravou ekonomických modelů.

About The Author


Napsat komentář

Specify Facebook App ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Youtube API Key in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Youtube Login to work

Specify Google Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Google and Youtube Login to work

Specify Instagram App ID and Instagram App Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Instagram Login to work

Specify Twitch Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Twitch Login to work

Specify Discord Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Discord Login to work