16 dubna, 2024

Nelítostné útoky fúrií! Kdo obstojí?

7 min read

Milan Šupa

Stěna očistného Světla postupuje jako železný lis směrem k zemi a tlačí před sebou vše, co lidé po staletí vytvořili ve světě citových a myšlenkových forem. Je to tlačeno stále blíže k hmotnosti země a k lidem na ní proto, aby se to k nim vrátilo a aby se to na nich vyžilo.

Lidstvo během staletí neuvěřitelné zneužívalo daru své svobodné vůle netušíce, že tento dar je spojen s odpovědností za vše, co vytváříme. Že za vše, co formujeme svým cítěním, myšlením, řečmi a jednáním poneseme osobní zodpovědnost. A že nám jednou z toho všeho bude v účincích samočinných zákonů Božích vystaven konečný účet. A toto velké, celkové zúčtování je tady! Účet za všechno je již vystaven a každý z nás ho bude muset zaplatit. Zaplatit a vyrovnat až do posledního haléře!

Každému z nás bude předestřen účet za to, jak hospodařil s milostí smět osobně existovat v Pánově stvoření a smět se v něm svobodně rozhodovat. Ať již pro to dobré, nebo pro to špatné.

Během dlouhé historie lidstva a během desítek svých minulých pozemských životů se každý z nás dostal do situace, kdy mohl jasně pochopit, že za všechno, co z nás vychází, ač jsou to třeba jen city, nebo myšlenky, neseme zodpovědnost. Že to formuje a ovlivňuje náš osud a že jednou přijde chvíle, kdy nám za to bude Spravedlností Páně vystaven konečný účet. Absolutně nikdo z lidí v tom není nevědomý a nemůže říci, že nevěděl. Pouze naše vlastní duchovní vlažnost, necitlivost a posedlost matérií nám znemožňuje vnímat toto své hluboké osobní podvědomé poznání.

Protože ale lidé tuto závažnou skutečnost stále nevnímají, neberou v úvahu a ignorují, formují svým špatným chtěním i nečistým cítěním a myšlením mnoho špatného. Mezi jiným i částečně oživené bytosti, jakými jsou fúrie. Těmto bytostem propůjčujeme život svým negativním cítěním. Svými city, které jsou projevy našeho živého ducha, máme totiž schopnost oživit to, co jejich prostřednictvím vytváříme. Náš duch má prostřednictvím cítění schopnost vytvářet oživené formy.

Při dobrém a čistém nejvnitřnějším chtění člověka vznikají dobrodějné živé formy. Formy pomáhající lásky, ohleduplnosti, nezištnosti, čistoty a podobně, které přinášejí dotyčnému člověku i všem lidem požehnání, protože je ovlivňují k dobrému.

Avšak při špatném a nečistém chtění vznikají negativní a démonické formy, jakými jsou zmiňované fúrie, harpyje a jiné, které jsou prokletím jednotlivce, který je vytváří, i prokletím celého lidstva, protože tyto formy strhávají ke zlému a přinášejí zkázu a ničení.

Všechny zmíněné výplody lidského špatného chtění, nacházející se v úrovních těsně nad zemí, jsou tlačeny stěnou očistného Světla stále blíže k zemi. Zvýšený tlak Světla je přivádí do zuřivosti a blíží se čas, kdy se se zuřivou bezohledností vrhnou na lidstvo ve snaze trhat a ničit. Se vší svou ničivou silou se vrhnou na ty lidi, kteří je přivedli k životu svým špatným chtěním. Ale pozor! Zároveň se vrhnou i na všechny, kteří se budou chvět strachem, obavami, úzkostí a nedůvěrou v pokračování života.

Tímto způsobem dokonce i fúrie poslouží nadcházejícímu vítězství Světla, protože zlikvidují zlé lidi a tím napomohou k očistě země. A když bude očista dokončena, zahynou také ony samé, protože už nebudou mít žádnou potravu.

A co se týká lidí, kteří se v tomto dění budou chvět strachem, jejich strach bude pramenit z jednoho jediného. Z nedostatku důvěry v Boha, v jeho ochranu a v jeho pomáhající lásku. Tato důvěra bude lidem chybět kvůli jejich duchovní vlažnosti a duchovní lenosti. Duchovně vlažní a duchovně líní s hrůzou poznají, že se nebudou moci opřít o nic jiného, čemu dosud věřili, a co ve svém mylném domnění větší důležitosti stavěli nad Boha.

A kromě toho se na lidi vrhnou i špatným chtěním oživené formy, které budou útočit na nitro člověka skrze jeho svědomí. Tam, kde není čisté svědomí, budou se tyto hrozné oživené formy vrhat svými drápy na astrální předobraz srdce, čímž v člověku vyvolají smrtelné zděšení.

Většina lidí však o tom všem vůbec nic netuší. Vnitřně se pohybují v navyklých myšlenkových stereotypech zla, nenávisti, nečistoty a útočnosti vůči druhým. Absolutně netuší, co se na nás chystá a co nás zasáhne. Blíží se však čas, kdy rozzuřené negativní oživené formy, tlačeny silou Světla, udeří na lidské duše s nebývalou silou a prudkostí. Jen tam, kde se člověk vážně snaží o chtění dobra a o čistou nitra, jen tam se nebudou mít o co zachytit a způsobit škodu.

Pokud nám proto naše svědomí napovídá, že jsme se někdy nezachovali čistě a správně vůči druhým, snažme se zjednat nápravu. Jedině nápravou přímo u konkrétního bližního, nebo svou všeobsáhlostí konání dobra můžeme zahojit rány svého svědomí, které by jinak, v podobě nečistého svědomí přitáhly negativní oživené formy a ty by začaly svýma drápy drásat astrální předobraz našeho srdce.

Všechno toto však není dáváno široké veřejnosti za účelem ještě většího šíření strachu, který by je vydal napospas fúriím. To by přece nedávalo žádný smysl! Naopak! Tyto informace jsou poskytovány za účelem pomoci. Abychom věděli, jak zakroutit se strachem a nedat se jím ovládnout. Abychom věděli, jak se změnit k lepšímu a nestát se oběťmi fúrií.

Pomoc spočívá v poznání, že čím více máme nečisté svědomí, tím silněji bychom se měli zaměřit na dobré chtění a na projevování dobra v každé chvíli, kdy k tomu budeme mít příležitost.

Měli bychom se okamžitě zbavit všeho, co máme proti svým bližním, a to i v myšlenkách. Namísto toho bychom jim měli přát pouze dobro, Světlo a lásku.

Takto by měl smýšlet a toto by měl dělat každý, kdo chce v nadcházejícím dění obstát. Měl by od této chvíle začít kráčet životem, naplněný čistotou a chtěním dobra.

A v neposlední řadě bychom se měli snažit o nabytí silné ochrany Světla, která může vzniknout pouze ze silné důvěry v Boha v hodině nebezpečí.

Ochránit nás tedy může jen náš celkový obrat k lepšímu. Jen náš obrat k čistotě, k dobru, k Bohu a k naplňování jeho Vůle.

Ale pozor! Důvodem k tomuto obratu nesmí být jen snaha o naši vlastní záchranu, nýbrž jedině snaha o dobro bez jakýchkoli zištných osobních úmyslů, v upřímné touze, aby na celé zemi zavládlo Světlo a dobro.

Jen takovýmto způsobem a takovýmto vnitřním naladěním se budeme schopni uchránit toho, aby do našich duší bezohledně zaťaly drápy fúrie a jiné útočící oživené negativní formy. Zůstávejme proto bdělí a duchovně neustále zaměření na dobro, aby nás fúrie nemohly zasáhnout a zničit, až nadejde jejich čas.

About The Author